AMC Medical Center (Thailand)

บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทาง AMC ขอนำเสนอเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง และการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ จากต่างประเทศที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ พร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและแนะนำการใช้งาน รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยศูนย์ซ่อม AMC Repair Center และศูนย์การได้ยิน AMC Care+ ทั่วประเทศไทย

สาส์นจากผู้บริหาร

“ในนามของคณะกรรมการ บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะร่วมกันผลักดันองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

บริษัทขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นที่ตั้ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อให้ เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นองค์กรคุณภาพที่เติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับสังคมไทยตลอดไป”

 

บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

Our Story