Auditdata

  • Primus Pro

    Real Ear Measurement (REM) เครื่องประเมินกำลังขยายของเครื่องช่วงฟังชณะใช้งาน รุ่น Primus Pro   เครื่อง Primus Pro เป็นเครื่องประเมินกำลังขยายของเครื่องช่วงฟังชณะใช้งาน (Real ear measurement) ที่สามารถตรวจการได้ยินผ่านทางอากาศและกระดูก รวมถึงการตรวจการฟังคำพูดได้ด้วย (Air & Bone conduction and Speech) โดยเครื่อง Primus Pro ผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับประเมินกำลังขยายของเครื่องช่วงฟังชณะใช้งาน ของหน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC 61669:2015) และมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI S3.46:2013) นอกจากนั้นผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจการได้ยินของหน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC 60645-1:2012) และผ่านมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Type 1 ANSI S3.6-2010)   คุณสมบัติเด่น Audiometer สามารถตรวจการได้ยินผ่านอากาศ (Air conduction) และผ่านกระดูก (Bone conduction) ได้ (Manual or Automatic...